Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Wednesday, 07.17.2024, 05:34 PM (GMT)

News - Haberler

Yurt d???naç?k??harc?'1500 TL olacak' iddias?: Dünyadaörne?i var m??

| Monday, 06.17.2024, 03:42 PM |   (27 views)


Yurt d??? ç?k?? harc?n?n bir kez daha zamlanabilece?ine ili?kin tart??malar meclise ta??nm?? durumda. Hükümetten zam haberine ili?kin resmi bir aç?klama yap?lmad? ancak muhalefetteki ?Y? Parti’den Kür?ad Zorlu harc?n topyekün kald?r?lmas?na ili?kin bir teklife Meclis’e sundu. Harç uygulamas?n?n ba?ka ülkelerdeki benzerlerini ara?t?rd?k.Habere Gitmek için T?klay?n

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/965210-yurt-disina-cikis-harci-1500-tl-olacak-iddiasi-dunyada-ornegi-var-mi/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır