Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Thursday, 07.18.2024, 02:50 PM (GMT)

News - Haberler

?mar plan?de?i?ikli?ine itiraz edildi

Çankaya Belediyesi'nin yapt??? aç?klamada, karar ile resmi kurum alan? olan “D?s?is?leri Bakanl?g?? hizmet binas? yeri ve D?s?is?leri Bakanl?g?? Ars?iv ve haberles?me alan?” olarak imar planlar?nda yer alan arazinin “ticaret - konut” kullan?m?na dönüs?türüldü?ü belirtilerek plan?n içerisinde kamu yarar?na ayk?r?l?klar oldu?u vurguland?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

?zmir’de tepki için mazgallar k?rm?z?ya boyand?

Selanik: “Elektrik da??t?m? bir kamu hizmetidir. Türkiye’de elektrik da??t?m i?i AKP iktidar?nca özelle?tirilmi?, elektrik da??t?m? bir yurtta?l?k hakk? olmaktan ç?kar?lm??, sermaye gruplar?n?n halk?n s?rt?ndan zenginli?ine zenginlik katt??? bir kazanç kap?s? haline getirilmi?tir."Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Maa?s?n?r?na Saray’?da ekleyin!

CHP, “tasarruf torbas?na” 67 sayfal?k muhalet ?erhi yazd?. Teklifin anayasaya ayk?r? oldu?una i?aret edilen ?erhte, kamuda ikinci maa?? 98 bin lira ile s?n?rland?ran maddeye de vurgu yap?ld?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter